Contact Information


   Court Street Village Non Profit Housing Corp.

727 East Street
  Flint, MI 48503-2030

                                     Phone: 810-767-0603

   Fax: 810-767-0636

Executive Director: 
Norma Sain (810) 
767-0603
csvnp@sbcglobal.net
 
Neighborhood Program Assistant:
Amber McDonald (810) 767-7950 
 

President:  Diane Brown c/o csvnp@sbcglobal.net

Finance Manager & Office Manager: Carla Meier (810) 767- 7580 csvfinance2@sbcglobal.net